vysoký krvný tlak

Hypertenzia alebo vysoký krvný tlak patrí v súčasnosti medzi najzávažnejšie ochorenia, ktoré trápia populácie na celom svete. Cieľom tohto článku je vďaka edukácii predísť situácii, keď iba diéta a úpravy celkového životného štýlu na liečbu vysokého krvného tlaku (arteriálnej hypertenzie) už nestačia  a musia  sa podávať lieky niekedy  aj vo viacerých aplikačných formách. V tomto horšom prípade siaha škála  nevyhnutnosti  farmakoterapie od  „chronickej“  liečby až po tie najakútnejšie stavy1, kedy sa rozhoduje „o živote alebo smrti“.

Vysoký krvný tlak je viacerými faktormi podmienený chorobný stav, ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri vzniku poškodenia orgánov, orgánových systémov  ( srdcovocievny systém, mozog, obličky, sietnica, všeobecne cievy…) a pri závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza, mozgové krvácanie, disekujúca aneuryzma…)2. Každé zvýšenie krvného tlaku nad  normu predstavuje zväčšenie rizika poškodenia cieľových orgánov, najmä kardiovaskulárneho systému, mozgu, obličiek, sietnice atď.2 Spája sa často s inzulínovým syndrómom2. Potreba pravidelného sledovania krvného tlaku je zrejmá a jej častosť je daná o.i. konkrétnym celkovým nálezom.

 • Za optimálny krvný tlak sa zvykne považovať menej ako 120/80 mmHg,  pri takomto sa odporúča pokračujúca podpora zdravého životného štýlu a preventívne sledovanie2,3,4,5,6.

Poznámka: Pri  formuláciach typu „menej ako…“, „pod…“ v niektorých prácach nie je numericky špecifikovaná dolná hranica, avšak  netreba  zabúdať aj na prípady  možnej hypotenzie (príliš nízkeho tlaku), ktorý sa zvykne definovať ako <90/<60 mmHg 7 . Pri tomto treba  zohľadňovať  aj celkový zdravotný stav,  individuálne prejavy (pre niekoho môže byť nižším tlakom aj 100/70) a ďalšie okolnosti.8 .

 • Ak je tlak 120-129/<80 mmHg treba zvýšiť dôraz na režimové opatrenia, resp. ďalšie nefarmakologické postupy (viď ďalej)5 .
 • Pri  hodnotách  130-139/80-89 mmHg  a ak nejde o pacientov s vysokými kardiálnymi,  mozgovými a ďalšími (viď vyššie2) rizikami, možno ešte v priebehu 3-6 mesiacov odskúšať či zaberie nefarmakologická liečba. Inak je potrebné  pridanie liekov5.

Pri celom sa predpokladá pravidelné sledovanie krvného tlaku.

Obezita rapídne zvyšuje riziko vysokého krvnéh tlaku

Upozorňuje sa9  na pozitívnu koreláciu medzi telesnou hmotnosťou, resp. BMIkrvným tlakom. ( „BMI“ vyjadrený v [ kg/m2 ] znamená index telesnej hmotnosti a počíta sa ako telesná hmotnosť v [ kg ] vydelená druhou mocninou telesnej výšky v [m] )10. Pre dospelých platí, že BMI v rozmedzí  25-30  kg/m2 je nadváha (nadmerná hmotnosť) a BMI ≥ 30 kg/m2  je  obezita10 .

Vysoký krvný tlak a obezita

Týmto sa dokumentuje prienik oboch problematík, vrátane mnohých spoločných bodov aj z hľadiska prevencie. Pri analýze mechanizmov, akými by mohla obezita zvyšovať krvný tlak9 sa ukázalo, že účinky sa môžu realizovať cez sympatický nervový systém, aktiváciu systému  renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS), expanziu  plazmatického volumu a inzulínovú rezistenciu pri  hyperinzulinémii.  Epidemiologické a klinické štúdie ukázali, že koncentrácie inzulínu korelujú s krvným tlakom9. Hyperinzulinémia môže zvýšiť krvný tlak prostredníctvom centrálnej aktivácie sympatického nervového systému, zmeny vnútrobunkového zloženia katiónov, alebo renálnej reabsorpcie sodíka (aj účinkom RAAS)9.

Bolo overené, že redukcia hmotnosti vedie aj k poklesu krvného tlaku. Znížením hmotnosti u obéznych ľudí  dochádza taktiež k poklesu celkového cholesterolu, korekcii inzulínovej rezistencie, zníženiu aktivity plazmatického renínu atď. Tieto priaznivé zmeny sa premietajú aj do zlepšenia profilu kardiovaskulárnych rizík a do zníženej mortality9. Hypertenzia sa tak vďaka optimalizácii hmotnosti môže výrazne upraviť.

S optimalizáciou hmotnosti, nastavením stravovania a prípadnou redukciou hmotnosti vám u nás radi poradíme.

Rezervujte si termín konzultácie TU ešte dnes ☎️

Zásadný vplyv stravovania a životného štýlu na vysoký krvný tlak

V tomto úseku sa týmto dostávame do problematiky prepojenia hypertenzie a zdravej výživy, prípadne diét, celkovo zdravého životného štýlu vrátane aj vhodného typu a stupňa intenzity fyzickej aktivity, športu (viď ďalej6), nefajčenia, vyvarovania sa aj ďalších zlých návykov vrátane nadmerného alkoholu a pod.6  Bližšie v tomto odkazujeme na naše  predchádzajúce materiály11.

V rámci zmien životného štýlu je v materiáli MZ SR6   na prvom mieste uvedené odporúčanie  reštrikcie príjmu kuchynskej soli  < 5 g denne 6. Uvádza sa12,  že toto opatrenie vedie u mnohých k poklesu krvného tlaku, i keď ojedinele existujú aj rezistentní jedinci.

vysoky krvny tlak a sol

Platí, že 1 g sodíku je obsiahnutý v 2,5 g kuchynskej soli (NaCl)12.  Priemerne potrebuje dospelý organizmus asi 0,5 g sodíku denne. Prívod 2 g  sodíku možno za normálnych podmienok pokladať za vyhovujúci12 .

Vnímanie slanej chuti je geneticky  kódované a aj viacerí ľudia si jednoducho zvykli na príliš slané jedlo12.

Najdôležitejšími zdrojmi sodíku v potrave12  je kuchynská soľ (ako hlavný zdroj), potraviny konzervované alebo chuťovo upravené pomocou soli: konzervy, mrazené potraviny, hotové jedlá, údeniny, výrobky z mäsa. Dôležité je myslieť aj na glutamát sodný, ktorý je súčasťou niektorých korenín12 .

Alkohol a vysoký krvný tlak

Ďalšou oblasťou životného štýlu, ktorá môže ovplyvniť výšku krvného tlaku, je nadmerná konzumácia alkoholu6,9,13 .   Je dokázané, že prílišná konzumácia alkoholu môže nezdravo zvýšiť krvný tlak a najmä  opakovaná  nárazová  konzumácia („binge drinking“) môže spôsobiť dlhodobé  zvýšenie tlaku. Treba mať na mysli aj  kalorický obsah alkoholu, ktorý môže prispieť k nárastu hmotnosti13.

Okrajovo poznamenajme, že za určitých okolností  ľahké alebo mierne užitie alkoholu môže spôsobiť  veľmi ľahký pokles krvného tlaku14 .

Vplyv stresu a fajčenia na vysoký krvný tlak

Úloha stresu pri stúpnutí (niekedy až akútnom)  krvného tlaku je dobre známa2 . Príslovečným je napr. „hypertenzia bieleho plášťa“ ktorá znamená reaktívne zvýšenie krvného tlaku pri vyšetrení u lekára2. V takomto  prípade je zoznam doma meraných a zapisovaných hodnôt smerodajnejší. V tomto kontexte sa odporúčajú rôzne relaxačné techniky2 a vhodné druhy športu, medzi ktoré sa počíta najmä beh, cyklistika, bežecké lyžovanie, golf, plávanie, tenis, volejbal. Zodpovedajúce odporúčané schémy (čo sa týka druhu aj intenzity) vo vzťahu ku zdravotnému stavu konkrétneho pacienta je potrebné zostaviť u svojho lekára 15.  Pri jestvujúcom srdcovom ochorení sa robí rehabilitácia pod lekárskou kontrolou2.

Fajčenie poškodzuje tie najrôznejšie orgány, orgánové systémy16. Vo vzťahu k arterálnemu tlaku a všeobecne kardiovaskulárnemu systému  treba zdôrazniť, že fajčenie zvyšuje krvný tlak a pulzovú frekvenciu, zužuje artérie, stvrdzuje ich steny a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín16. Zvyšuje aj riziko infarktu16.

Téma odvykania od fajčenia by si vyžadovala samostatný článok . Na tomto mieste iba poukážeme na vhodnosť aj  špecializovaného  poradenstva16.

Liečba vysokého krvného tlaku farmakoterapiou

Z horeuvedeného vidno, že spôsobov ako predchádzať  síce nechcenému ale už nutnému  kolobehu liekov a komplikácií je naozaj veľa. Dôležité je však zachytiť stav, kedy je ešte vysoký krvný tlak zvládnuteľný nefarmakologickou liečbou.

Treba mať na mysli, že farmakologické prostriedky sú spojené nielen s niektorými kontraindikáciami, ale aj ďalšími špecifickými problémami. Často  napr. nie je až  takým problémom znížiť s liekmi krvný tlak samo osebe, ako nájsť spôsob urobiť to tak, aby tento neklesol až príliš,  ani nie prudko a ani nie nepredvídateľne. Môžu to byť napr. situácie, keď sa  na farmakoliečbu nastavujú pacienti s výrazne kolísavým krvným tlakom, prípadne takí, u ktorých je zamestnanie spojené s nepravidelnými a/alebo nepredvídateľnými intenzívnymi stresmi striedajúcimi sa s obdobiami kľudu.   S podobným problémom sa o to skôr stretneme u náladových, resp. psychicky labilných pacientov.

Aby bolo možné všetky spomínané ciele zrealizovať, treba opätovne zdôrazniť význam preventívnych lekárskych prehliadok. Tieto sú nutné na zachytenie skorých zmien signalizujúcich potrebu zahájenia spomínaných opatrení.

Literatúra:

 1. Balažovjech I.: Hypertenzia II. In: Štandardné terapeutické postupy (Dzúrik R., Trnovec T et al.), Osveta , Martin, 1997; str. 29-32
 2. Pavlovič M.: Hypertenzia I. In: Štandardné terapeutické postupy (Dzúrik R., Trnovec T et al.), Osveta , Martin, 1997; str. 13-28
 3. Wiesser B, Mengden T et al. : Normal values of blood pressure self-measurement in View of the 1999 World Health Organization-International Society of hypertension guidelines. American J Hypertens . 2000; (13):940-943
 4. Tím: Sussex County New Jersey: American Heart Month 2021: Control High Blood Pressure.
 5. Goetsch MR, Tumarkin E et al. : New guidance on blood pressure management in low-risk adults with stage 1 hypertension. American College of Cardiology. Jun 21, 2021.
 6. Šimková A, Eftimová P et al.: Komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR, Štandardný postup 0107, 2020.
 7. Biggers A: Everything you need to know about low blood pressure. Healthline. May 8, 2019.
 8. Sobčáková Ľ: Nízky krvný tlak: Príčiny, príznaky a liečba. BENU Lekáreň. 9.3.2021
 9. Alderman M.H.: Non-pharmacological treatment of hypertension. The Lancet.1994; 8918(344):307-311
 10. Materiál WHO: Obesity and overweight Fact sheet No311. WHO January 2015. Retrieved 2 February 2016
 11. Habán P: Obezita nie je len neestetická. Ohrozuje Vás na živote. Materiály Symptomedica na Internete. 2021.
 12. Keller U, Meier R, Bertoli S: Klinická výživa. Scientia medica 1993; 240 str.
 13. Lopez-Jimenez F: Alcohol: Does it affect blood pressure ?  Mayo Clinic.
 14. Benjamin Caleb Williams, RN, Strum J: How Does Alcohol Affect Blood Pressure? The Recovery Village, 24/7 Alcohol Abuse Helpline, Updated on 07/22/21 (therecoveryvillage.com/alcohol-abuse/faq/alcohol-and-blood-pressure/)
 15. Knappková L: Ako športovať pri kardiovaskulárnych ochoreniach ? ImunoVital Centrum. 21.01.2020
 16. Beckerman J: Quit smoking for your heart’s sake. WebMD, March 08, 2021.

 

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám