Zdravé chudnutie s lekárom

Existuje niekoľko povolaní, ktoré sa venujú poradenstvu ohľadom výživy a zdravého životného štýlu. Len niektoré z nich sú však medicínskymi povolaniami s kompetenciami liečiť chorých. Je ním najmä lekár.

Odborov je viacej a líšia sa podľa štátov

V USA sú výživoví špecialisti veľmi vyhľadávaní

Certifikovaný nutričný špecialista na výživu („certified nutrition specialist –CNS) v USA je  diplomovaná (certifikovaná) profesionálna osoba, ktorá vedie ľudí ku zdravému životnému štýlu vrátane stravy1.  V USA platí, že pre získanie pozície  špecialistu na výživu treba splniť rigorózne  požiadavky odbornej rady, resp. komisie nazvanej „Board for Certification of Nutrition Specialists“, ktorá aj overuje kandidátove vedomosti z odboru1. V USA je po výživových špecialistoch rastúci dopyt, a to hlavne u osôb s pribúdajúcou nadváhou, resp. obezitou1 .

Americkí certifikovaní výživoví špecialisti sú stravovací experti, ktorí pomáhajú svojim klientom alebo aj ďalšej verejnosti dosahovať zdravé ciele pomocou stravovacích plánov. Často pracujú s ľuďmi s diagnózami obezity, vysokého krvného tlaku, diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, dyslipidémií a iných chronických problémov1.

Väčšinou sú zamestnaní vo verejnom zdravotníctve, sociálnych službách, skupinách sociálnej starostlivosti a v štátnych zariadeniach1. Môžu si otvoriť aj súkromnú prax alebo poradenskú firmu.  Ďalšími populárnymi pracoviskami môžu byť ambulantné medicínske centrá, rehabilitačné zariadenia,  sanatória alebo školy. Väčšina z nich pracuje na plný úväzok, avšak v prípade špecifických klientov je to nepravidelná práca aj po večeroch a víkendoch1.

V Českej republike je to inak

V Českej republike sa výžive na medicínskom základe venuje nutričný terapeut. Odborov nutričnej zdravotnej staroslivosti je niekoľko. Sú nimi napríklad:

 • nutričný terapeut,
 • nutričný (výživový) špecialista,
 • nutricionista,
 • dietolog
 • a výživový poradca2.

českých zdrojoch2 sa nutriční terapeuti definujú ako odborníci na klinickú výživu a dietológiu. Sú to nelekárski zdravotní pracovníci podobne ako napr. fyzioterapeuti, optometristi alebo zdravotnícki záchranári. Títo pracujú na lôžkových oddeleniach, v špecializovaných ambulanciách štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadení, v stravovacích prevádzkach zdravotníckych a sociálnych zariadení, ale i v zariadeniach školského stravovania, v kúpeľnej starostlivosti a v podobných inštitúciách. Sú tam aj garantami nutričnej zdravotnej starostlivosti. Zaisťujú vyšetrenie stavu výživy, správnu prevenciu aj liečbu výživou podmienených ochorení.

V Českej republike sa pre funkciu nutričného terapeuta  vyžaduje vzdelanie  v nasledujúcich odboroch2:

 • Preklinický základ [anatómia, fyziológia, biochémia, farmakológia]
 • Vnútorné lekárstvo
 • Výživa v ochrane a podpore verejného zdravia
 • Liečebná a klinická výživa
 • Základy potravinárskeho zbožia a technológií
 • Všeobecná  a nutriční toxikológia

V minulosti plnila rolu nutričního terapeuta diétna sestra. V súčasnosti je povolanie nutričného terapeuta ďalej rozdelené na nutričných asistentov (majú stredoškolské vzdelanie) a nutričných terapeutov (vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie).

Špecialista nie je poradca

Nutričný (výživový) špecialista  v ČR je názov pre nadväzujúce magisterské štúdium, ktorého je nutričný špecialista absolventom. Niekedy bývajú takto nesprávne nazývaní aj nutriční (výživoví) poradcovia2.

V ČR je nutricionistom lekár, ktorý absolvovaním špecifického kurzu získal funkčnú licenciu Českej lekárskej  komory  v odbore Umelá výživa a metabolická starostlivosť 2. Túto licenciu udeľuje Česká lekárska komora na základe vyjadrenia Spoločnosti klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. Táto aj posudzuje odbornú spôsobilosť lekára a absolvovanie potrebných špecializačných kurzov. Lekár-nutricionista je potom oprávnený pacientom  predpisovat enterálnu a parenterálnu výživu. A spolu s tým aj vykazovať výkony pre úhradu poisťovňou2.

Konkrétny význam slova „dietolog“ je v zdravotnictve vágny2. Dietológ môže  byť v ČR ktorýkoľvek lekár, ktorý sa zaoberá liečebnou výživou. Pojem „ústavný dietológ“ sa v niektorých ústavných zdravotníckych zariadeniach používa na označenie odborného garanta liečebnej výživy konkrétneho zariadenia2.

Lekár dohliada na zdravé chudnutie

Výživový poradca  v ČR  nie je  nutričný terapeut a môže pracovať výhradne so zdravými ľuďmi. Ide o voľnú živnosť, ktorá nie je podmienená žiadnym vzdelaním. Môže ju vykonávať ktokoľvek, kto spĺňa podmienky pre udelenie živnostenského oprávnenia2.

Ako je to na Slovensku?

Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky3 sa na výkon odborných pracovných činností  nutričného terapeuta vyžaduje získanie:

 1. vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa3
 2. úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy
Nutričný terapeut versus výživový poradca v  SR 4:

Nutričný terapeut:

 • je osoba s vysokoškolským titulom – nutričný terapeut (bakalár), nutričný špecialista (magister), vyššie odborné školy, alebo
 • sú nemocnice, súkromné poradne, zdravotnícke zariadenia, online

Výživový poradca:

 • je osoba s vysokoškolským titulom alebo certifikátom, alebo
 • sú súkromné poradne, fitness centrá, online4

Záver

Vidieť, že definície označení profesií sa dosť významne líšia podľa štátov. Ale aj v rámci toho istého štátu treba upozorniť, že vo viacerých medicínsko-populárnych zdrojoch sa tieto označenia často používajú pomerne voľne a nezáväzne. Preto snaha o ich doslovnú alebo univerzálnu interpretáciu by niekedy mohla viesť skôr k nedorozumeniu.

Z praktického aspektu je však dôležitejšie, či poskytovateľom je lekár. Pri odporúčaniach celkovo zdravého životného štýlu, zdravej stravy, diéty, adekvátnej fyzickej aktivity a ďalších postupov treba totiž zohľadnovať aj konrétny, individuálny zdravotný stav pacienta, o ktorom je najlepšie informovaný jeho lekár, resp. tím lekárov. Inak by sa pri formálnej  aplikácii všeobecných návodov nemuseli zohľadniť špecifické problémy a potenciálne riziká. Príklady podobných situácií (riziká „crash“-diéty, druh a intenzita fyzickej záťaže…) sme už spomínali aj v našich zdrojoch na tomto portáli5.

Zdroje
 1. https://www.healthcare-administration-degree.net/faq/what-is-a-certified-nutrition-specialist/
 2. https://www.zdravezpravy.cz/2019/11/15/kdo-je-kdo-v-oboru-nutricni-zdravotni-pece/
 3. htts://www.health.gov.sk/?asistent-vyzivy
 4. https://aktin.sk/nutricny-terapeut-vs-vyzivovy-poradca-kto-je-kto-a-kde-ich-najst
 5. https://www.symptomedica.com/odborny-blog/chudnutie-po-porode-je-realne-dostat-sa-na-povodnu-vahu/

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám