• Otváracie hodiny: Po - Pia : 09:00 - 16:00

Obezita ako trend u detí – môžu rodičia ovplyvniť ideálnu váhu svojho dieťaťa?

Obezita u detí

V súčasnosti sa obezita považuje za jednu z najväčších  výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí 7.  Počet obéznych osôb sa neustále zvyšuje a za posledné dva desaťročia sa strojnásobil 8.  Podľa štatistík WHO má v EÚ viac ako 14 miliónov školopovinných detí nadhmotnosť a z nich 3 milióny sú už deti obézne8. Na Slovensku je v súčasnosti približne 5% detí s nadváhou a asi 12% obéznych detí1.  V našich podmienkach obezita zodpovedá  za 2-8% všetkých výdavkov na zdravotníctvo a 10-13% úmrtí 7.

Definícia obezity u detí

Vo svete je publikované (vrátane internetu) nesmierne množstvo vzorcov, tabuliek, grafov a kalkulátorov umožňujúcich výpočet a definíciu  „ideálnej váhy (hmotnosti) dieťaťa“. Tieto sa navzájom viac, či menej aj líšia a neraz si „konkurujú“ v nároku, ktoré z nich tento parameter vystihuje najlepšie. Zaiste, rolu môžu zohrávať aj konkrétne geografické podmienky a pod.

Preto iba orientačne uvádzame ako jeden z množstva príkladov  1:

 1. Pre 2-5 ročné deti…… ideálna hmotnosť = 2 x vek + 8
 2. Pre 6-15 ročné deti…… ideálna hmotnosť = 3 x vek + 8   1

Tomuto príkladu by mohol byť blízky tzv. APLS – vzorec používaný napr. vo V. Británii 2,3.  Viaceré podrobné tabuľky nájdeme aj v domácich zdrojoch 1,4.

Kritériami sú aj nadváha (nadhmotnosť)obezita.  Podľa WHO5 tieto najčastejšie vychádzajú z indexu telesnej hmotnosti – BMI  (body mass index“), ktorý sa počíta ako telesná hmotnosť v kg vydelená druhou mocninou telesnej výšky v m (kg/m2).  Pre dospelých platí, že BMI v rozmedzí  25-30  kg/m2 je nadváha (nadmerná hmotnosť) a BMI ≥ 30 kg/m2  je   obezita5 .

Na deti sa však vzťahujú  kritériá, ktoré  zohľadňujú aj ďalšie parametre, napr. pohlavie a vek.6 Pri tomto sa odčítavanie robí zväčša už zo spomínaných z grafov, tabuliek a kalkulátorov 1,6.

Prevencia obezity u detí na Slovensku

Slovensko má k  dispozícií vlastné národné štandardy BMI a má vypracovaný Národný program prevencie obezity v Slovenskej republike (ďalej Národný program). 7

Cieľmi tohto programu sú:

 1. zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí
 2. zastaviť nárast počtu občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou
 3. znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou.

O plnení Národného programu  sa vydávajú správy a návrhy odporúčaní. Popri dospelých medzi cieľové skupiny tohto programu patria aj:

 • deti a mládež do 18 rokov s normálnou hmotnosťou –so zámerom podpory zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti  a obezity.
 • deti a mládež do 18 rokov s nadhmotnosťou  alebo s vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti a jej komplikácií, so zámerom zníženia telesnej hmotnosti a jej stabilizácie.7

Detská obezita – príčiny a dôsledky

Príčinami detskej obezity9  môžu byť:

 • poruchy správania a celkového životného štýlu, ako napr. veľké porcie jedál,  vysokokalorické jedlá s nízkym obsahom dôležitých nutrientov  (“junk foods), trávenie nadmerného množstva času pred TV alebo počítačom a primálo fyzickej aktivity.
 • environmentálne faktory: jednoduchý prístup k vysokokalorickým nezdravým jedlám, málo príležitostí pre fyzickú aktivitu,  v niektorých komunitách aj  málo parkov a ihrísk
 • genetické faktory: ak prinajmenej jeden z rodičov je obézny. To však neznamená, žeby tieto nutne museli znamenať,  že dieťa bude predestinované mať nadhmotnosť. Je viacero možností, ako toto riziko znížiť (viď aj ďalej9).
 • menej často: niektoré lieky
 • menej často: niektoré iné ochorenia, ako napr. hypotyreoidizmus.

Strava a obezita

Zatiaľ skôr na úrovni klinického výskumu sa zvažuje aj možná úloha leptínu10. Leptín je proteín produkovaný v adipocytoch a krvou transportovaný do mozgu, kde pôsobí na leptínové receptory, reguluje apetít  a energetický balans,  obmedzuje príjem potravy a zvyšuje energetický výdaj10.

Obezita u detí môže byť spojená s abnormálnymi metabolickými a kardiálnymi premennými11 týkajúcimi sa okrem iného hodnôt  HDL-cholesterolu, triglyceridov,  krvného tlaku, glukózového metabolizmu atď 11. Tieto sú aj možným prediktorom skorého začiatku diabetu mellitus. 11 .

Obezita je vysoko prevalentnou komorbiditou pri ťažkých prípadoch  COVIDu-19 aj u detí a adolescentov. Sociálna izolácia pri tomto ešte navyše podporuje nárast akumulácie tuku12.

Citovaný zdroj12  medzi všeobecne aj ďalšími komorbiditami detskej obezity spomína nadmerné adipózne tkanivo,  deficit „štíhlej telesnej  hmoty“ (= celková telesná hmotnosť – hmotnosť telesného tuku), inzulínovú rezistenciu. dyslipidémiu, arteriálnu hypertenziu, vysoké hladiny prozápalových cytokínov. Býva poškodený  imunitný, kardiovaskulárny, respiračný a močový systém12 . Môže dôjsť aj k črevnej dysmikróbii12.

Ako už spomenuté, medzi príčinami detskej obezity môžu hrať významnú rolu aj genetické faktory9.  Avšak medzi nimi a konečným efektom stojí veľmi široká paleta možností ovplyvnenia, ktorú treba naplno preventívne využívať 8.

V odseku „Príčiny detskej obezity“9 sme už uviedli niektoré škodlivé faktory, ktoré treba v rámci prevencie zohľadňovať 9.

Strava a pohyb ako hlavná zbraň v boji proti detskej obezite

Pri tomto „ myšlienkovou osou“  je „prevencia-dieťa-zdravá strava a zdravé stravovacie návyky-rodičia aj ako osobný príklad a vytváranie vhodného prostredia-škola-školské zariadenia-fyzická aktivita-šport-celkovo zdravý životný štýl-obmedzenie zlozvykov-spolupráca s pediatrom a event. aj ďalšími lekármi –preventívne prehliadky-myslieť na možné aj iné zriedkavejšie príčiny“.

Zvykne sa upozorňovať na to, že stravovacie návyky rodičov  a ich celkový životný štýl  sa  prenášajú na ich deti8 a že rodičia aj v  tomto zmysle nesú zodpovednosť nielen za seba samých.

Podľa spomínaného Národného programu 7  zmena správania ľudí si vyžaduje aktívnu účasť súkromných spoločností od výrobcov jedla po supermarkety , vládne sektory (vrátane obchodu, poľnohospodárstva, zdravia dopravy, práce , mestského plánovania, výchovy a športu), ako aj miestnej vlády a samotných komunít.

V oblasti výživy Národný program7 odporúča smerovanie najmä do oblastí:

 • zníženie príjmu energie zo všetkých tukov, posun spotreby tukov od nasýtených k nenasýteným a k vylúčeniu transmastných kyselín,
 • obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov s vyšším obsahom tuku, tučných mliečnych výrobkov,
 • zvýšenie spotreby (pozn.:  najmä morských) rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, nenasýtených mastných kyselín , najmä omega-3 mastných kyselín ,
 • zníženie príjmu energie z voľných tukov,
 • zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave, strukovín, celozrnných výrobkov a orechov.

V oblasti pohybovej aktivity Národný program7 zdôrazňuje o.i.  prípravu systémových nástrojov a zdrojov pre revitalizáciu existujúcich športovísk,  umožnenie najmä študentom a žiakom, aby mali voľný (alebo za symbolickú cenu) prístup do športovísk , investície do športovísk, budovanie nových športovísk vrátane bežeckých, chodeckých a cykloturistických chodníkov a okruhov, zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy, zabezpečenia vysokého stupňa bezpečnosti, ochrany a majetku športovísk. 7.

Hľadáte odbornú lekársku pomoc pri obezite vášho dieťaťa? Naša klinika ponúka špecializovaný program lekárskych výživových konzultácií Nutribiom.

Dohodnite si termín konzultácie ešte dnes.

Obezita u detí a prevencia na školách

Pre zaujímavosť uvádzame odporúčania tímu špecialistov z Harvardskej Univerzity13 , ktoré dopĺňajú  problematiku o niektoré ďalšie špecifické postrehy odporúčané školám:

 • zriadiť vlastné školské predajne zdravých potravín  a pokúsiť sa presadiť, aby v blízkosti školy  neboli predajcovia  menej zdravých produktov
 • školy by mohli prispieť k zlepšeniu fyzickej aktivity  vybudovaním bezpečných peších      a cyklistických  trás do školy, využiteľných aj počas prestávok
 • zriadením,  resp. zvýhodneným sprístupnením  wellness programov a centier.
 • usmerňovať typ občerstvenia aj pri rôznych školských oslavách, športových podujatiach…
 • riadiť sa špeciálne vypracovanými „School Meal Programs“ s prihliadnutím na „U.S.Dietary Guidelines“ 14 .

Literatúra:

 1. Hustavová A.: Je moje dieťa tučné ? Overte si to pomocou BMI kalkulačky! Ide predsa o zdravie ! Naše deti. Výživa a fitness.
 2. Weight formula for kids. Resus.me. Resuscitation medicine education, August 18, 2010.
 3. Advanced Life Support Group. Chapter 3-Structured approach to emergency paediatrics. In: Kevin M-J editor. Advanced Paediatric Life Support. The Practial Approach. 5. Oxford: Blackwell Publishing. 2011; pp.14-18.
 4. Veselá Z.: Aká je ideálna váha a výška dieťať podľa veku ?  BezHladovania.sk
 5. Materiál WHO: Obesity and overweight Fact sheet No311. WHO January 2015. Retrieved 2 February 2016
 6. Novakova J., Hamade J., Public Health Authority of the Slovak Republic, Bratislava, 2006
 7. uvzsr.sk-docs-info-podpora-material_NPPO.pdf
 8. Köszeghyová V., Gerová Z. ez al.: Prevalencia obezity a hodnotenie stravovacích návykov u žiakov stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Verejné zdravotníctvo [online]. ISSN 1337-1789. 2011, ročník X, č.2.
 9. Tím Optimal Weight for Life Program: Childhood Obesity. Boston’s Children Hospital.
 10. Soliman AT, Zasin M et al.: Leptin in pediatrics: A hormone from adipocyte that wheels several functions in children. Indian J Endocrinol Metab. 2012; 16(Suppl 3).
 11. Skinner AC, Perrin EM et al: Cardiometabolic risks and severity of obesity in children and young adults. The New England Journal of Medicine. 2015; 373:1307-1317
 12. Nogueira-de-Almeida CA, Ciampo LAD et al.: COVID-19 and obesity in childhood and adolescence: a clinical review. J.Pediatr (Rio J). 2020; 96(5): 546-558
 13. Tím Harvard University: Obesity Prevention Source (hsph.harvard.edu)
 14. DGA-Dietary Guidelines for Americans 2020-2025.

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám