Diétna sestra

Postavenie diétnej (dietologickej) sestry rastie spolu s rastom nárokov kladených na diabetológiu ako odbor.

S  postupujúcim vývojom nových poznatkov sa čoraz viac ukazuje, že hranice vymedzenia medicínskeho odboru  „diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“ sa neustále rozširujú. Stávajú sa vágnejšími a presahujú aj do iných špecializácií, ktoré sú ponímané všeobecne. Diabetes prestáva byť chápaný ako nejaká úplne samostatná chorobná jednotka. Do popredia sa dostáva jeho súvis so širokou škálou  sprievodných chronických komplikácií, čím sa stáva témou napr. aj (základnej) internej medicíny, kardiológie, neurológie, angiológie,  nefrológie, oftalmológie, endokrinológie, podológie, chirurgie, gynekológie atď. Predpokladá sa, že viaceré zo sprievodných komplikácií v uvedených oblastiach majú s diabetom spoločný pôvod a že niektoré z nich mu môžu dokonca časovo predchádzať 1. Stačí napr. zvážiť komplikácie v rámci metabolického syndrómu spojeného s diabetes mellitus 2. typu 2.

Liečba diabetického pacienta

Vyššie uvedeným je daná aj potreba tímového riešenia diabetického pacienta viacerými špecialistami. Je pochopiteľné, že týmto nároky na diabetologické pracoviská enormne narastajú. Popritom  je nutné riešiť aj problémy síce rutiného, ale časovo veľmi náročného charakteru. Ide napríklad o edukáciu, vrátane režimových opatrení, diét, smerovania adekvátnej fyzickej aktivity, poučenia o akútnych stavoch a podobne.

Spomenuté sa týka všetkých diabetologických pracovísk, od bežných menších ambulancií, cez medicínske centrá, nemocnice a kliniky, až po špecializované pracoviská. Tento článok je zameraný na činnosť diétnej sestry v oblasti liečby diabetu s jeho sprievodnými komplikáciami. Nerozširuje tému do komplexného pôsobenia diétnej sestry, napr. v nemocniciach a ďalších zariadeniach, v ktorých rieši stravovanie pacientov s najrôznejšími diagnózami.

Diétna sestra v ambulancii

Hlavne pre bežné ambulancie v období koronavírusu k vyššie uvedenému konštatovaniu pristúpila ešte aj ďalšia, špecifická požiadavka. Je ňou požiadavka na maximálne možné zníženie mobility pacientov (t.j. redukcia ich odosielania na iné pracoviská a v iných lokalitách). Toto opatrenie má za cieľ tiež odbremeniť ďalšie pracoviská. Zvlášť za okolností v čase pandémie je potrebné, aby sa už na diabetologickej ambulancii robilo maximum z toho, čo sa dá, a to aj v oblasti pridružených problémov.

V tomto kontexte je zvlášť významné postavenie zdravotnej sestry na ambulancii3. Sestra preberá na seba množstvo z týchto činností a prispieva ku zvládnutiu súčasnej extrémne náročnej situácie.

Okrem iného v spolupráci s lekárom významne prispieva k tomu, aby:

 • u pacientov bola čo najlepšia kompenzácia diabetu,
 • krvný tlak  bol vo fyziologických hodnotách,
 • bola optimálna telesná hmotnosť,
 • bola riešená okrem iného dyslipoproteinémia,
 • vyšetrované a liečené napr.  kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, periférne cievne, všeobecne cievne, hemokoagulačné, obličkové, očné, nervové a ďalšie orgánové a systémové parametre a funkcie…(diabetes s jeho sprievodnými  chronickými komplikáciami).

Úlohou sestry je poskytnúť pacientovi a jeho rodine dostatok informácií o správnom zostavení jedálneho lístka. Informuje tiež o spôsoboch, ako dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť, zamedziť zlozvyky, predísť, spoznať a riešiť akútne situácie atď 3. Preto pre diabetologickú ambulanciu je zrejme optimálne, keď v tomto postavení je diétna (dietologická) sestra.

Súčasťou erudície diétnej sestry sú nielen diéty týkajúce sa bezprostredne samotného diabetu, ale aj pridružených ochorení, čo je v spomínanom kontexte významnou výhodou.

Profil a vzdelanie diétnej sestry

Ako diétna sestra bol(a) do roku 1992 označovaný(á) asistent výživy (AV) ako absolvent(ka) strednej zdravotnej školy pripravený(á) na povolanie v oblasti liečebnej výživy a v rôznych sférach zabezpečovania preventívnej a správnej výživy obyvateľstva4.

Študijný odbor asistent výživy5 (resp. diétna sestra) pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné činnosti v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach (a teda aj v diabetologických pracoviskách), kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach5 .

Dôležitou súčasťou  profilu tejto profesie5 sú  vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, fyziológie výživy, dietoterapie, hygieny a bezpečnosti práce. V správaní  dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Je to aj pripravenosť pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, komunikatívna zručnosť v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov,  kultivované vystupovanie a prejavy,  vysoký stupeň sebaregulácie a sebakontroly, schopnosť spolupráce. Počíta sa aj s predpokladmi pre ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i s prehlbovaním  vedomostí a zručností a s otvorenosťou voči novým trendom a metódam v danej profesii5.

Diétna sestra a jej dôležitosť

Diétna sestra sprevádza pacientov po celý čas. Z čisto medicínskeho hľadiska je nepochybné, že diétna sestra by mala byť na každom diabetologickom pracovisku.

Inou otázkou sú však už ekonomicko-organizačné aspekty. Na Slovensku je v  popredí  dlhodobý  nedostatok  zdravotných sestier všeobecne a tento problém sa ešte zvýrazní, keď požiadavku zúžime na špecifický odbor.  Problémy sú čiastočne rozdielne aj podľa toho či ide o bežné menšie ambulancie „v teréne“, medicínske centrá, nemocnice, kliniky alebo špecilizované pracoviská. Ak sa lekárovi na bežnej ambulancii aj ohlási do zamestnania diétna sestra, táto si je často vedomá svojej kvalifikácie a v zmysle toho má aj také nároky na plat, ktoré sú z hľadiska ekonomických možností ambulancie nereálne.

Z medicínskeho hľadiska je zrejme optimálny individuálny prístup a práca na konkrétnej ambulancii. Z praktických dôvodov je však na zváženie aj činnosť diétnej sestry pre skupinu viacerých ambulancií, ktoré by spojili svoje ekonomicko-organizačné možnosti. Skúsenosti zo zahraničia sú rôzne. Autor článku si spomína na aktivitu v jednej z rakúskych nemocníc, v ktorej sa vo vhodnom priestore nemocnice (ešte v „pred-covidovej ére“ ) schádzali viacerí pacienti naraz a spolu s diétnou sestrou, ktorá im nielen prednášala, ale aj podrobne odpovedala na ich otázky v živej diskusii.

Diétna sestra má zodpovednú úlohu

Vzdelanie diétnej sestry o.i. predpokladá, že je pripravená:

 • kvalifikovane a kompetentne pôsobiť na všetkých úsekoch činností súvisiacich so stravovaním a výživou obyvatľstva
 • edukovať a ovplyvať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť.
 • poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov starostlivosti o výživu obyvateľstva v prevencii civilizačných chorôb a nefarmakologických postupov
 • zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách chorôb v rámci celkovej liečby
 • spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a  výživou
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu.

Dietna sestra

Vďaka spomínanej vysokej odbornej erudícii vie diétna sestra poskytovať edukáciu na mimoriadne vysokej úrovni, a to vrátane diét a celkovo režimových liečebných opatrení. Jej činnosť významne pomáha tiež zvládnuť intenzívne časové tlaky pri nadmernom počte pacientov. Aj pri dostupných a kvalitných edukačných materiáloch, či už sú tlačené alebo pochádzajú z internetových zdrojov, je individuálny prístup nenahraditeľný. V súčasnosti zahŕňa vysvetlenei viac ako mechanické oboznámenie pacienta s textom správy, bez dostatočného zamyslenia a porozumenia. Práve naopak, v spolupráci s lekárom je potrebné často analyzovať diétne a režimové opatrenia aj z individuálneho pohľadu,  prediskutovať údaje a parametre zistené  na ambulancii, v laboratóriu a ďalších pracoviskách,  v pacientovom záznamníku, vyšetrením moču atď. Rozoberajú sa aj problémy s dodržiavaním diéty, adekvátnej fyzickej aktivity, celkového režimu, rezervami pre nápravu, diskutuje sa o event. farmakoterapii. atď. Vždy musí byť dôsledná edukácia  na tému prevencie, rozpoznania príznakov a riešenia akútnych komplikácií.

Ambulancia kliniky Symptomedica dokáže poskytnúť pacientovi komplexnú starostlivosť

Konzultácie vo forme unikátneho výživového a dietologického poradenstva sú vedené skúseným lekárom – špecialistom MUDr. Stanislavom Ráčkom v spolupráci s ďalšími konzultantmi a spolupracovníkmi z odboru diabetológia a interná medicína.

Zdroje:
 1. Haban P et al.: Role of fasting serum C-peptide as a predictor of cardiovascular risk associated with the metabolic X-syndrome. Med Sci Monit, 2002;8(3):CR175-179 (http://www.MedSciMonit.com/pub/vol 8/no 3/2068.pdf)
 2. https://www.symptomedica.com/odborny-blog/metabolicky-syndrom-moze-byt-predzvestou-vaznych-ochoreni
 3. https://www.eduprofipharm.sk/aktuality/diabetes-mellitus-specifika-prace-sestry-v-diabetologickej-ambulancii/
 4. https://www.szske.sk/odbory/av/SVP_ASISTENT__VYZIVY_kompletny.rtf
 5. MZ SR: Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách. Študijný odbor: 5304 M Asistent výživy. Z35074-2013-OzdV z 31.7.2013. (https://cloud2a.edupage.org/cloud?z%3AFj32wZnFnv9%2BW2SgHUbzGjjIgpCjQRIeLb6xs%2Bw1ZZQQLwP5YUX6FUVSd05jyOrX)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám