Osobné informácia

MUDr. Peter HABÁN, CSc.

Vzdelanie a tréningy

MUDr. Peter HABÁN, CSc.

Konzultant pre diabetológiu a internú medicínu kliniky Symptomedica

MUDr. Peter Habán má bohaté mnohoročné skúsenosti nielen z aktívnej praxe ako diabetológ a internista, ale taktiež aj z klinicko – vedeckej činnosti a edukácie.

V minulosti viedol MUDr. Habán klinicko – vedecká činnosť zameranú hlavne na témy kardiovaskulárnych rizikových faktorov, omega-3 PUFA, eikosanoidy, metabolický sy, C-peptid atď.  Táto činnosť bola sprevádzaná rozsiahlou publikačnou aktivitou aj v zahraničí a s početnými ohlasmi. Na SZU prednášal v rámci predatestačného postgraduálu na diabetologické a metabolické témy. Na Klinike Geriatrie taktiež prednášal aj internú medicínu pre študentov LFUK.

Sme veľmi radi, že môžeme desiatky rokov aktívnej praxe a edukačnej činnosti MUDr. Habána, ako aj jeho odbornú špecializáciu v obore diabetológie využívať vo forme edukácie pre našich klientov i širokú verejnosť. Našou dlhodobou víziou je edukovať klientov prostredníctvom kvalitných informácií, rád a skúseností od dlhoročných lekárov a špecialistov, čo aj vďaka MUDr. Habánovi úspešne napĺňame.

Vzdelanie a lekárska prax

Atestácie:

 •  Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (2001)
 •  Interné lekárstvo druhého stupňa (1997)
 •  Interné lekárstvo prvého stupňa  (1990)

Lekárska prax:

 • Ambulantný internista a diabetolog v EXCEL NOVA, s.r.o., Šancova 100, 831 04 Bratislava  (od 7.októbra 2019 do 30.06.2020).
 • Interná a diabetologická ambulancia, Saratovská 24, 841 02 Bratislava (moja neštátna ambulancia; 2004-2014)
 • MEDIFERA,  Medicínske Centrum, Bratislava, ako internista a diabetológ (2001-2004)
 • Ústav preventívnej a klinickej medicíny, v nadväznosti na Výsk. ústav výživy, Klinické oddelenie a ambulancia (1995-2001).
 • Klinika geriatrie (vrátane služieb na CPO), Dérerova nemocnica, Krásna Hôrka, Kramáre, Bratislava (1992-1995)
 • NsP Bratisl.-vidiek, nám. SNP 10, interná ambulancia a interné oddelenie ( 1991-1992 )
 • Výsk. ústav gerontológie  Malacky, prax na interných klinikách v Bratislave (1989-1991)
 • Výsk. ústav  výživy v Bratisl. (pôvodne Fyziologické odd. ; 1986-1989)
 • LFUK v Bratislave, odb. asistent a SAV (1976-1986)

Aktuálne licencie pre horeuvedené odbory:

 •  L1B – na výkon zdravot. povolania v horeuvedených odboroch
 •  L1C- na výkon odborného zástupcu (garanta) pre horeuvedené odbory.
 • Vysokoškolské vzdelanie – Lekárska fak. UK – všeob. lek. – MUDr. (1976)
 • Vedecká hodnosť CSc. – SAV-Centrum fyziologických vied (1986)
 • Ďalšie vzdelanie vysokoškolského typu – Skúšky z matematickej analýzy a vš. fyziky na MFFUK

Zahraničné stáže a pracovné pobyty:

 • A.ö. Krankenhaus Hainburg a.d.D., Interne Abteilung (1993)
 • Allgem. Öffentl. Landeskrankenhaus Kittsee, Interne Abteilung (1993)
 • Krankenhaus d. Barm. Brüder, Wien, Herzüberwachungsstation u. Herz-Ambulanz (Prof. Dr. R. Willvonseder,
 • Oberarzt: Dr. H. Zasmeta-1991)
 • Medizinische Univ.-Klinik, AKH, Wien (Prof. Dr. G. Geyer-1990)

Zameranie a špecializácia

Diabetológia a poruchy látkovej výmeny

Edukácia z oboru diabetológie, porúch látkovej výmeny a narušeného metabolizmu človeka.

Interné lekárstvo

Edukácia v oblasti internej medicíny s prepojením na ochorenia orgánov tráviacej sústavy.